Sale and Service Warranty Policy

UNiQUE မွ ဝယ္ယူေသာ ကြန္ပ်ဴတာ (computer)၊ လက္ေတာပ့္ (Laptop)၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း (Smart Phone) ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္  Hardware Warranty ႏွင့္ Service Warranty ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခံစားခြင့္ရိွပါသည္။ Hardware Warranty ကာလသည္ အမွတ္တံဆိပ္ေပၚမူတည္၍ ျဖန္႔ခ်ီေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသက္မွတ္ေပးသည့္ ကာလအတိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ Service Warranty ကာလသည္ တစ္သက္တာအခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ UNiQUE မွေရာင္းခ်ေပးသည့္ မည္သည့္ပစၥည္းမဆို (Lifetime service warranty) တစ္သက္တာလက္ခမဲ့ျပင္ဆင္ခြင့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

ပစၥည္း Warranty ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (Hardware Warranty Policy)

 • Warranty ကာလမွာ ဝယ္ယူေသာပစၥည္းႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ေပၚမူတည္၍ ျဖန္႔ခ်ီေရးကိုယ္စားလွယ္ (Distributor) မွသက္မွတ္ေပးထားေသာကာလအတိုင္းျဖစ္သည္။
 • Warranty ကာလစတင္သည့္ေန႔သည္ စတင္ဝယ္ယူေသာေန႔ကိုသက္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေပၚလာပါက အေရာင္းေဘာင္ခ်ာ ႏွင့္ Warranty Seal ေပၚတြင္ေရးသား ထားေသာ ေန႔စြဲကိုသာ Warranty စတင္သည့္ေန႔အျဖစ္သက္မွတ္ပါမည္။
 • ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ စက္ရံု၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ (Factory Faults) ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကိုသာလွ်င္ Warranty အာမခံဝန္ေဆာင္မႈရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သံုးစြဲသူ၏ ေပါ့ဆမႈ၊ မွားယြင္းမႈ (User Fault) ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္ဆီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ Warranty အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ ခံစားခြင့္ရရိွမည္မဟုတ္ပါ။
 • သံုးစြဲသူ၏ ေပါ့ဆမႈ၊ မွားယြင္းမႈ (User Fault) ဆိုသည္မွာ- ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း (ဥပမာ။ ၾကြက္ကိုက္သြားျခင္း၊ မီးအားအတက္ အက်ေၾကာင့္ေလာင္ကၽႊမ္းပ်က္စီးျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားအတြင္း ေရ၀င္၍ပ်က္စီးျခင္း၊ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား၏ က်င္ငယ္ေရေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆားေပါက္၍ ပ်က္စီးျခင္း၊ မီးေလာင္၍ ပ်က္စီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းမိ၍ ပ်က္စီးျခင္း၊ အစရိွေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား)၊ မေတာ္တဆလြတ္က်ကြဲျခင္း၊ အက္ကြဲျခင္း၊ အစင္းထင္ျခင္း၊ IMEI/Serial နံပါတ္မ်ား်ပ်က္ဆီးေနျခင္း၊ Warranty Seal မ်ားပ်က္ဆီးေနျခင္း၊ အသံုးျပဳသူမွ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား Service Center တစ္ခုခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ထားျခင္း၊ သက္မွတ္ထားေသာ Software ႏွင့္ Operating System တို႔အား အသံုးမျပဳပဲ အျခားတရားဝင္မဟုတ္ေသာ Software ႏွင့္ Operating System မ်ားအားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
 • Warranty ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္ဆီးမႈမ်ားအားလံုးကို UNiQUE မွ ဝယ္ယူသူမိတ္ေဆြမ်ား နစ္နာမႈလံုးဝမရိွေအာင္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္။ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Service အပ္ႏံွသူမ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကူညီ လိုက္နာေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Service အပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (Service Policy)

 • အပ္ႏံွထားေသာစက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (Data) ရိွ / မရိွ၊ ကိုင္တြယ္ရမည့္အခ်က္မ်ား (ဥပမာ - အသံုးျပဳေသာဗို႔အား) ကို အပ္ႏံွစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာေျပာျပၿပီး အပ္ႏံွေပးရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသိေပးအပ္ႏံွျခင္းမရိွပဲ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားပ်က္ဆီးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ စက္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ မူလပ်က္ဆီးမႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲျပႆ  နာမ်ားကို တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ၎အခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ UNiQUE မွ ျပင္ဆင္မႈျပဳရာ တြင္ ေပါ့ဆ၊ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို အလုပ္အပ္ႏံွသူ နစ္နာမႈလံုးဝမရိွရေအာင္ UNiQUE မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
 • မူလခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား UNiQUE မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ (ဥပမာ - ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေျခအေန သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေနစဥ္ ရပ္သြားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအျဖစ္ ေနာက္ဆံုး ပါဝါလံုးဝမလာသည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္)
 • အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္စြာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အပ္ႏံွထားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို အပ္ႏံွၿပီး (၄၈) နာရီ အတြင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးပါမည္။ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရိွပါက ေဘာင္ခ်ာလက္ခံစာရြက္ေပၚတြင္ရိုက္ႏိွပ္ထားေသာ Service Receipt No. ျဖင့္ (၉:၃၀ မွ ၆:၃၀) အတြင္း ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ပိတ္ရက္မရိွပါ)
 • ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ျပဳျပင္ၿပီး၍ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားၿပီးေသာ အပ္ႏံွပစၥည္းမ်ားအား (၂) ပတ္အတြင္း လာေရာက္မေရြးယူပါက UNiQUE မွ ၎ပစၥည္းအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါက UNiQUE မွ ၎ပစၥည္းအတြက္ တာဝန္မယူပါ။
 • ပစၥည္းျပန္လည္ေရြးယူရာတြင္ လက္ခံေဘာင္ခ်ာ (Service Receipt) ပါလာမွသာလွ်င္ ၎ပစၥည္းကိုျပန္လည္ေပးအပ္ပါမည္။
 • လက္ခံေဘာက္ခ်ာေပ်ာက္ဆံုးပ်က္ဆီးခဲ့ပါက လာေရာက္ေရြးသူ၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ေပးအပ္မွသာလွ်င္ ၎ပစၥည္းကိုျပန္လည္ေပးအပ္ပါမည္။

Contact us

Head Office

No 261, Pansodan Road (Upper Block), Between Anawrahta and Bogyoke Road,

Kyauktada Township, Yangon, 11182, Myanmar.

Facebook : https://www.facebook.com/unique.com.mm
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…